به نام چیزی که مارو آفرید
(میگم چیز چون که واقعا نمیدونیم چیه!)

من یه آدمم که شاید یه انسان باشم.