میخام تو یه کارگزاری برای خرید و فروش سهام شرکت کنم

خرید و فروش

به نظر شما از کدوم کارگزاری استفاده کنم؟؟

دلیلشو بگین.