موفقیت یه هدف ایده آله، برای رسیدن به موفقیت باید به مسیری رو طی کنین، بعنوان مثال در نظر بگیرین میخایین با خودرو شخصیتون از شهری به شهر دیگ برین، تو این مسیر خسته میشی گاهی پنچر میکنی، پنچر کنی میری تعمیر میکنی ادامه راه رو میری، اگر خسته شدی استراحت میکنی و دوباره بقیه راه رو پی میگیری. مسیر موفقیت تو زندگیت هم همین طوریه.. پس اگر گاهی جا زدی بدون هنوز بقیه راه مونده و خیلی راه رو اومدی...منم از همین الگو پیروی میکنم